Tulkinnat

Tulosten esittäminen

Tulospalvelussa lakisääteisten ja omistajan päätökseen perustuvien rajoitusten ja maakuntakaavamerkinnöistä aiheutuvien rajoitusten vaikutukset esitetään laskelmatulosten välisenä erotuksena. Lakisääteisen ja omistajan päätökseen perustuvan metsien suojelun ja maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten erilaisten tulkintojen mukaisia laskelmatuloksia verrataan laskelmatuloksiin, jotka on tuotettu olettamalla, että metsiä käsitellään metsänhoitosuositusten mukaisesti ilman mitään käsittelyrajoituksia (ks. laatuselosteen kohta Laskennan vaiheet).

Lakisääteiset ja omistajan päätöksiin perustuvat rajoitukset metsänkäsittelylle (ks. laatuselosteen kohta Aineistot).

Kaikissa vaikutuslaskelmissa on otettu huomioon lakisääteiset ja omistajan päätökset metsien suojelusta (= Muut päätökset) sekä niistä aiheutuvat rajoitukset metsänkäsittelylle. Suojelutiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) valtakunnallisiin paikkatietoaineistoihin (suojelualueiden viimeisin päivitys 27.11.2018) ja Museoviraston kulttuuriympäristön paikkatietoaineistoihin (muinaisjäännösaineistojen viimeisin päivitys 8.11.2019), Metsähallituksen päätöksiin valtion mailla sekä VMI-maastotietoihin, ja rajoitusten tulkinta perustuu VMI-tulosten laskennassa käytettyyn luokitteluun (Korhonen ym. 2017) (ks. laatuselosteen kohta Aineistot). Kaikissa vaikutuslaskelmissa käytettiin samaa luokittelua.

Aluerajaukset Käsittelyluokat
  Rajoitettu metsänkäsittely Ei metsänkäsittelyä
Luonnonsuojelulakiin perustuvat alueet   
- Kansallis- ja luonnonpuistot  X
- Soiden-, lehtojen- ja vanhojen metsien suojelualueet sekä muut luonnonsuojelualueet  X
- Luonnonsuojelulailla suojellut luontotyypit XX
Muut lakiin perustuvat alueet   
- Erämaat XX
- Muinaisjäännökset X 
- Muut lakiin perustuvat suojelualueet XX
- Erityisesti suojeltavan lajin esiintymisalue XX
Natura 2000 -alueet   
- Luonnonsuojelulailla perustetut alueet  X
Omistajan päätökseen perustuvat suojelualueet   
- Metsähallituksen suojelumetsät  X
- Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun luontokohteet ja muut alueet, joilla puuntuotannon rajoituksia XX
- Suojametsäalueet Metsähallituksen hallinnassa olevalla maalla X 
- Muut suojellut ja rajoitetun käytön alueet XX
- Metsänjalostus-, tutkimus- ja havaintometsät XX
- Muut erikoisalueet ja määräaikainen yksityinen suojelualue XX
Suojeluun varatut alueet   
- Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma-alueet  X
- Soidensuojelu-, lehtojensuojelu- ja vanhojen metsien suojeluohjelma-alueet  X
- Rantojen- ja lintuvesiensuojeluohjelma-alueet XX
- Valtioneuvoston periaatepäätöksellä suojeluun varatut alueet muut kuin suojeluohjelmien alueet  X
Muut alueet   
- Muut Metsähallituksen ilmoittamat omiin päätöksiin perustuvat käytönrajoitukset XX
- Muut arvot, jotka vaikuttavat metsätalouden harjoittamiseen (metsäluonnon tärkeä elinympäristö, rantametsä, asutuksen välitön läheisyys, maisema-arvot, uhanalaisen tai harvinaisen eliölajin esiintymis- tai pesimisalue sekä muu toimenpiteitä rajoittava syy) X 
- Ahvenanmaalla metsätalousalueen alkupuoliset alueet  X

Maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten erilaiset tulkinnat metsänkäsittelyrajoituksista käsittelyluokittain (ks. laatuselosteesta kohta Aineistot).

Tulkinnat perustuvat Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) vuosina 2010–2013 kerättyyn yleiskaava-aineistoon ja asiantuntija-arvioihin. Yleiskaava-aineisto on kerätty 10 maakunnan alueelta ja kaavamerkintöjen kattama kokonaispinta-ala aineistossa on noin 12 500 km2. Jokaiselle yksittäiselle kaavamerkinnälle tehtiin tulkinnat sen vaikutuksesta metsänkäsittelyyn (ks. Mattila ja Korhonen 2010). Tästä aineistosta koottuja yhteenvetotaulukoita hyödynnettiin lähtökohtana asiantuntija-arvioinneissa määritettäessä maakuntakaavamerkinnöille ja -määräyksille erilaisia tulkintoja mahdollisista metsänkäsittelyvaikutuksista.

Osa maakuntakaavojen aluevarauksista on päällekkäisiä suojelualueiden tai omistajan päätökseen perustuvien rajoitusalueiden kanssa. Koska nämä lakisääteiset ja omistajan päätöksiin perustuvat rajoitukset on jo otettu huomioon kaikissa vaikutuslaskelmissa, ne eivät sisälly maakuntakaavamerkintöjen vaikutuksiin ellei maakuntakaavamerkinnästä aiheutuva rajoitus ole tiukempi kuin lakisääteinen tai omistajan päätökseen perustuva rajoitus.

Eri laskelmia varten maakuntakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä tehdyt tulkinnat on palvelussa nimetty ”Muut päätökset”, ”Lievä”, ”Todennäköinen” ja ”Tiukka”. Muut päätökset -tulkinnassa on mukana ainoastaan lakisääteiset ja omistajien päätösten perusteella toteutetut metsänkäsittelyn rajoitukset (ks. edellinen taulukko). Tässä tulkinnassa maakuntakaavamerkintöjä ei ole otettu huomioon. Muissa tulkinnoissa (Lievä, Todennäköinen, Tiukka) on lakisääteisten ja omistajien päätösten perusteella toteutettujen metsänkäsittelyrajoitusten lisäksi eriasteisia maakuntakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä aiheutuvia metsänkäsittelyn rajoituksia.

Maakuntakaavamerkinnät Maakuntakaavamerkinnän tulkinta
Lievä Todennäköinen Tiukka
Metsänkäsittely sallittu Rajoitettu metsänkäsittely Ei metsänkäsittelyä Metsänkäsittely sallittu Rajoitettu metsänkäsittely Ei metsänkäsittelyä Metsänkäsittely sallittu Rajoitettu metsänkäsittely Ei metsänkäsittelyä
Ei avohakkuita Ei kunnostusojitusta Ei maanmuokkausta Ei avohakkuita Ei kunnostusojitusta Ei maanmuokkausta Ei avohakkuita Ei kunnostusojitusta Ei maanmuokkausta
MU ja MY X         X           X      
Muut M-alkuiset X         X         X        
S, SL         X         X         X
SM X             X X           X
SR X           X         X      
ma X         X           X      
pv     X         X         X    
EP, EA, EAH ja muut E-alkuiset X         X           X      
V- ja R-alkuiset   X         X         X      
Muut metsätalouden maata koskevat merkinnät, jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin (maankäytön muutos) X           X         X      

Palaa palveluun