Luokittelujen kuvaukset


Ainespuukertymän puutavaralaji    
 • Tukkikertymä: Ainespuun hakkuukertymästä se osa, joka täyttää tukkipuun vaatimukset. Ks. Muuttujien kuvaukset → Tukkipuu.
 • Kuitukertymä: Ainespuun hakkuukertymästä se osa, joka ei täytä tukkipuun vaatimuksia, mutta täyttää kuitupuun vaatimukset. Ks. Muuttujien kuvaukset → Kuitupuu.

 
Energiapuukertymän jae    
 • Runkopuu: Energiapuuksi korjatun kuorellisen runkopuun tilavuus kiintokuutiometreinä.
 • Muut (oksat, lehdet, kannot ja juuret): Energiapuuksi korjattujen oksien, lehtien, neulasten, kantojen ja yli 5 cm:n juurten tilavuus kiintokuutiometreinä. Tilavuus on saatu muuntamalla kuiva-ainemassat kiintokuutiometreiksi. Kuiva-ainemassat lasketaan Repolan (2008, 2009) männyn, kuusen ja koivun puutason malleilla, joissa selittävinä muuttujina ovat puulaji ja läpimitta. Energiapuukertymässä on mukana lehtien kuiva-aineesta 1 % ja neulasten kuiva-aineesta 10 %. Kantojen kuiva-ainemassat lasketaan Repolan (2008, 2009) ja yli 5 cm juurten kuiva-ainemassat Marklundin (1988) männyn, kuusen ja koivun puutason malleilla, joissa selittävinä muuttujina ovat puulaji ja läpimitta. Eri puunosien kuiva-ainemassojen laskemisessa männyn malleja käytetään muille havupuille paitsi kuuselle ja koivun malleja sovelletaan lehtipuille.

 
Käsittelyluokka    Laskelma-aineistojen laskentakuviot jaettiin kolmeen käsittelyluokkaan. Luokittelu perustui Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Museoviraston suojelualueaineistoihin, maakuntakaavamerkintöihin ja -määräyksiin, Metsähallituksen päätöksiin valtion mailla sekä VMI-maastotietoihin (ks. laatuselosteen kohta Tulkinnat).
 • Metsänkäsittely sallittu: Ei lakisääteisiä, omistajan päätöksiin tai maakuntakaavamerkintöihin ja –määräyksiin perustuvia metsänkäsittelyrajoituksia.
 • Rajoitettu metsänkäsittely: Yksi tai useampi seuraavista käsittelyrajoituksista:
  • Hakkuita rajoitettu (ei avohakkuita)
  • Ei kunnostusojitusta (pohjavesialueet ja kiinteät muinaisjäännösalueet)
  • Ei maanmuokkausta (kiinteät muinaisjäännösalueet)
 • Ei metsänkäsittelyä: Metsänkäsittelyjä ei sallita lakisääteisten, omistajan päätöksiin perustuvien ja/tai maakuntakaavamerkintöihin ja -määräyksiin perustuvien metsänkäsittelyrajoitusten perusteella.

 
Omistajaryhmä    Perustuu valtakunnan metsien inventoinnin hallintotietoihin (Valtakunnan metsien ... 2013, Valtakunnan metsien ... 2018).
 • Yksityiset ja yhtiöt: Yksityiset metsänomistajat, yksityiset toiminimet, perikunnat, yhteismetsät, metsäteollisuutta harjoittavat yhtiöt, muut yhtiöt ja yhtiöiden eläkesäätiöt tai omistaja selvittämättä.
 • Muut omistajaryhmät: Valtio (Metsähallitus ja muut valtion virastot tai laitokset), kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt (osuuskunnat, kommandiitti- ja asunto-osakeyhtiöt ja säätiöt).

 
Palaa palveluun