Laskelmat

Laskelmat on toteutettu MELA-ohjelmistolla (Hirvelä ym. 2017). Suurinta nettotuloa kuvaavat laskelmat tuottavat 5 % tuottovaatimuksella nettotuottojen nykyarvoa maksimoiden suurimman välittömästi hakattavissa ja kannattavasti korjattavissa olevan aines- ja energiapuun hakkuukertymän. Laskelmissa kaikki metsänhoitosuositusten mukaiset hakkuukypsät puustot, jotka eivät täytä metsänkasvatukselle oletukseksi asetettua 5 %:n tuottovaatimusta, hakataan ilman hakkuukertymän tasaisuus- ja lopputilan puustovaatimuksia. Suurimman nettotulon mukainen laskelma määrittää lähiajan suurimman taloudellisesti tehokkaan hakkuumahdollisuuden.

Laskelmien avulla voidaan havainnollistaa metsävarojen mahdollistamia hakkuita ja niiden vaikutuksia metsien rakenteeseen palvelussa tarkasteltavan laskelmakauden (2016–2025) aikana. Laskelmien määrittelystä johtuen metsien ikärakenteella on suuri vaikutus tuloksiin. Jos alueella on lähtötilanteessa paljon tuottovaatimuksen täyttämättömiä hakkuukypsiä puustoja, hakkuut painottuvat palvelussa tarkasteltavalle laskelmakaudelle. Laskelmat eivät ole hakkuusuunnitelmia, eikä niissä ole otettu huomioon esimerkiksi hakkuukertymien tasaisuutta, puumarkkinoiden kehittymistä ja metsänomistajien puunmyyntihalukkuutta.

Palaa palveluun