Palvelun kuvaus

Palvelusta voidaan hakea maakunnittain määrällisiä arvioita lakisääteisen ja omistajan päätökseen perustuvan metsien suojelun sekä maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten tulkintojen vaikutuksista puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin. Vaikutus kuvaa nämä metsien käytön rajoitukset huomioonottavan arvion ja ilman mitään metsien käsittelyrajoituksia tehdyn arvion välistä erotusta. Maakuntakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä on tehty neljä erilaista tulkintaa. Muut päätökset -tulkinnassa on mukana ainoastaan lakisääteiset ja omistajan päätöksen perusteella toteutetut metsänkäsittelyn rajoitukset. Tässä tulkinnassa oletetaan, ettei maakuntakaavamerkinnöillä ole mitään vaikutusta metsien käsittelyyn. Muissa tulkinnoissa (Lievä, Todennäköinen, Tiukka) on lakisääteisten ja omistajien päätösten perusteella toteutettujen metsänkäsittelyrajoitusten lisäksi eriasteisia maakuntakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä aiheutuvia metsänkäsittelyn rajoituksia (ks. laatuselosteen kohta Tulkinnat). Jos lakisääteisten ja omistajan päätöksiin perustuvat käsittelyrajoitukset ja maakuntakaavamerkinnät ovat päällekkäisiä, huomioon on otettu näille aluerajauksille osoitettu eniten metsien käsittelyä rajoittava käsittelyrajoitusten tulkinta.

Palvelun laskelmissa lähtötietoina ovat valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) vuosina 2014–2018 mitatut koeala- ja puustotiedot sekä vuoden 2017 maaliskuussa voimassa olevat maakuntakaavat (SYKE:n valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta). Lisäksi laskelmissa on hyödynnetty Metsäntutkimuslaitoksessa vuosina 2010–2013 kerätyn yleiskaava-aineiston (Mattila ja Korhonen 2010) ja asiantuntija-arvioiden perusteella tehtyjä tulkintoja erilaisten maakuntakaavamerkintöjen mahdollisista vaikutuksista metsien käsittelyyn. Laskelmissa oletuksena on puuntuotannon nettotuottojen nykyarvon maksimointi 5 %:n korkokannalla ilman hakkuukertymän tasaisuus- ja lopputilan puustovaatimuksia. Laskelmat on toteutettu MELA-ohjelmistolla ja palvelussa esitettävät arviot kattavat vuodet 2016-2025. Tulokset esitetään vuonna 2018 voimassa olleen maakuntarajauksen mukaisesti.

Vaikutuksia metsävaroihin kuvataan palvelussa kuudella muuttujalla: 1) metsämaan pinta-ala, 2) kitumaan pinta-ala, 3) puuston runkotilavuus metsämaalla, 4) puuston runkotilavuus kitumaalla, 5) puustoon sitoutuneen hiilen määrä metsä- ja kitumaalla ja 6) puuston kantohinta-arvo metsämaalla. Vaikutukset näiden muuttujien arvoihin voidaan hakea palvelussa käsittelyluokittain. Vaikutuksia metsien käyttömahdollisuuksiin kuvataan kahdeksalla muuttujalla: 1) ainespuukertymän tilavuus metsämaalla, 2) energiapuukertymän tilavuus metsämaalla, 3) puustoon sitoutuneen hiilen määrän muutos metsä- ja kitumaalla, 4) kantorahatulot metsämaalla, 5) puunkorjuun kustannukset metsämaalla, 6) työvoima, 7) mustikkasato metsämaalla ja 8) puolukkasato metsämaalla. Muita vaikutuksia kuvataan 1) maisema-arvolla ja 2) ulkoiluarvolla metsä- ja kitumaalla. Vaikutukset aines- ja energiapuukertymän tilavuuteen ja kantorahatuloihin voidaan luokitella omistajaryhmittäin. Lisäksi vaikutukset ainespuukertymän tilavuuteen voidaan luokitella puutavaralajin ja vaikutukset energiapuukertymän tilavuuteen jakeen mukaisesti.

Alla on kuvattu neljä esimerkkiä palvelun tulosten tulkinnasta.

Esimerkki 1: Kainuussa ilman metsänkäsittelyrajoituksia tehdyssä arviossa kaikki metsät (1 631 000 ha) kuuluvat Metsänkäsittely sallittu -luokkaan. Muut päätökset -tulkinnan (lakisääteiset ja omistajan päätöksiin perustuvien metsänkäsittelyn rajoitusten) mukaisessa arviossa Metsänkäsittely sallittu -luokassa metsämaan pinta-ala vuonna 2016 on 169 000 ha pienempi kuin ilman metsänkäsittelyrajoituksia tehdyssä arviossa (Taulukko 1). Vastaavasti Muut päätökset -tulkinnan mukaisessa arviossa Rajoitettu metsänkäsittely ja Ei metsänkäsittelyä -luokissa metsämaan pinta-ala on suurempi kuin ilman metsänkäsittelyrajoituksia tehdyssä arviossa. Maakuntakaavamerkintöjen lievä tulkinta yhdessä lakisääteisten ja omistajan päätöksiin perustuvien käsittelyrajoitusten kanssa (Lievä-tulkinta) pienentää Metsänkäsittely sallittu -luokan metsämaan pinta-alaa 217 000 ha. Päällekkäisten käsittelyrajoitusten vuoksi Muut päätökset- ja Lievä-tulkinnan mukaisten arvioiden välisestä erosta (169 000 ha - 217 000 ha) ei voida kuitenkaan päätellä metsämaan pinta-alaa, jolla on maakuntakaavamerkintöihin ja -määräyksiin perustuvia käytönrajoituksia.

Taulukko 1.

Esimerkki 2: Pohjois-Karjalassa tukkikertymän tilavuus on vuosina 2016–2025 ilman metsänkäsittelyrajoituksia tehdyssä arviossa n. 4,9 milj. m3/v (Taulukko 2). Tukkikertymän tilavuus metsämaalla on maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten tulkinnasta riippuen 615 000–720 000 m3/v pienempi kuin ilman metsänkäsittelyn rajoituksia tehdyssä arviossa. Mitä tiukemmasta tulkinnasta on kysymys, sitä enemmän tukkikertymän tilavuus pienenee.

Taulukko 2.

Esimerkki 3: Pohjois-Pohjanmaalla mustikkasato on vuosina 2016–2025 ilman metsänkäsittelyrajoituksia tehdyssä arviossa 20,8 milj. kg/v (Taulukko 3). Muut päätökset –tulkinnan mukaan tehdyissä arvioissa mustikkasato on n. 1,2 milj. kg/v suurempi kuin ilman metsänkäsittelyrajoituksia tehdyssä arviossa. Muiden tulkintojen mukaan tehdyissä arvioissa (Lievä, Todennäköinen, Tiukka) mustikkasato on 1,2-1,6 milj. kg/v suurempi kuin ilman metsänkäsittelyrajoituksia tehdyssä arviossa.

Taulukko 3.

Esimerkki 4: Pohjois-Savossa puustoon sitoutuneen hiilen määrä vähenee 878 000 tonnia/v ilman metsänkäsittelyrajoituksia tehdyssä arviossa vuosina 2016–2025 (Taulukko 4). Eri tulkintojen mukaan tehdyissä arvioissa (Muut päätökset, Lievä, Todennäköinen, Tiukka) puustoon sitoutuneen hiilen määrän väheneminen on 238 000–452 000 tonnia/v pienempi kuin ilman metsänkäsittelyrajoituksia tehdyssä arviossa. Toisin sanoen, esimerkiksi Muut päätökset -tulkinnassa puustoon sitoutuneen hiilen määrä vähenee 640 000 tonnia/v (=-878 000 + 238 000) vuosina 2016–2025.

Taulukko 4.


Palvelu on toteutettu Luonnonvarakeskuksen Maankäytön suunnittelun taustatiedot LUKEn metsävaratiedoista (VMIKaaVa) -hankkeessa.
Lisätietoja toteutuksesta

Palaa palveluun