MELA

MELA Tulospalvelu

 

MELA Tulospalvelu sisältää tietoja alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja hakkuita vastaavasta metsien kehityksestä lähivuosikymmeninä. Laskelmatulosten hakupalvelun avulla käyttäjä voi hakae tietoja itseään kiinnostavista muuttujista taulukoina ja/tai graafeina.

Tulospalvelu sisältää kolmen eri ajankohdan valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) koeala- ja puutietojen perusteella lasketut aines- ja energiapuun hakkuumahdollisuusarviot, jotka on laskettu käyttäen viiden vuoden mittausaineistoja. Uusimman laskelmakierroksen (julkaistu 12.02.2020) aineisto koostuu vuosina 2014-2018 mitatuista 12. inventoinnin (VMI12) koealoista. VMI12 mukaiset hakkuumahdollisuusarviot on laadittu maakuntien alueille (19 aluetta) ja Etelä-, Pohjois- ja koko Suomea koskevat tulokset on saatu aluekohtaisista arvioista summaamalla. Taulukossa on verrattu näiden arvioiden laadinnassa käytettyjä oletuksia ja määrityksiä Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 (Aakkula ym. 2019) ja Maatalous- ja LULUCF-sektorien kasvihuonekaasujen päästö- ja poistumaskenaariot vuoteen 2050 (Koljonen ym. 2020) hankkeissa laadittujen arvioiden vastaaviin määrityksiin.

Aiempien laskelmakierrosten arviot perustuvat VMI11:n (mittausvuodet 2009-2013, julkaistu 18.03.2015) ja VMI10:n inventoinnin (mittausvuodet 2004-2008, julkaistu 15.6.2009) koeala-aineistoihin. Nämä arviot on laadittu metsäkeskusten alueille (14 aluetta). VMI10:n perustuvien arvioiden laadinnassa ei ole ollut mukana energiapuun korjuuta, joten nämä tulokset koskevat vain ainespuuhakkuita.

Taulukko. Metsien kehityksen ennustamisen erot MALULU-, MALUSEPO- ja MELA Tulospalvelun VMI12-aineistoon perustuvien laskelmien välillä

MALULU MALUSEPO MELA Tulospalvelu (VMI12)
Julkaisu, jossa tulokset raportoitu Aakkula ym. (2019) Koljonen ym. (2020) MELA Tulospalvelu
Skenaariot/projektiot - LULUCF-WEM
- LULUCF-LT1
- LULUCF-LT2
- LULUCF-LT2i
- WEM
- Jatkuva kasvu
- Säästö
- Suurin nettotulo (NT)
- Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä (SY)
- Toteutunut hakkuukertymä (TH)
Laskelma-alue - LULUCF-WEM: maakunta/AMO-alue
- Muut: osa-alue (Länsi-, Kaakkois-, Väli- ja Pohjois-Suomi)
- WEM: maakunta/AMO-alue
- Muut: osa-alue (Länsi-, Kaakkois-, Väli- ja Pohjois-Suomi )
Maakunta
Ajanjakso, jolle tulokset esitetään 2011-2055 2015-2055 2016-2046
Aineisto
- VMI-aineisto VMI11 (2009-2013) VMI11/12 (2013-2017) VMI12 (2014-2018)
- Aineiston ajantasaistus Laskennallinen ajantasaistus vuoteen 2015 (tilastoidut hakkuut) Ei ajantasaistusta Ei ajantasaistusta
Muutokset laskelmissa
- Puuston alkuvaiheen kehityksen simulointi Avohakkuun jälkeen uudistaminen, muut toimenpiteet vaihtoehtoisia Avohakkuun jälkeen uudistaminen, taimikonhoito metsänhoidon suositusten mukaisesti Avohakkuun jälkeen uudistaminen, taimikonhoito metsänhoidon suositusten mukaisesti
- Luontainen uudistaminen rajoitetun puuntuotannon alueilla Sallittu Ei sallittu Ei sallittu
- Energiapuun korjuu turvemailla Turvemailla pääosin rangan korjuuta, lisäksi pieniä määriä hakkuutähteiden ja kantojen korjuuta Turvemailla vain rangan korjuu Turvemailla vain rangan korjuu
- Runkopuun hukkapuun laskenta (ainespuuhakkuissa) Puiden katkonnan perusteella, hukkapuuksi kuitupuun minimimittoja pienempi runkopuu Puiden katkonnan perusteella, hukkapuuksi kuitupuun minimimittoja pienempi runkopuu. Lisäksi hukkapuun osuus hakkuupoistumasta kalibroitu VMI11-aineistosta arvioiduilla osuuksilla Puiden katkonnan perusteella, hukkapuuksi kuitupuun minimimittoja pienempi runkopuu. Lisäksi hukkapuun osuus hakkuupoistumasta kalibroitu VMI12-aineistosta arvioiduilla osuuksilla
- Puutavaralajien hinnat Keskimääräiset tilastoidut vuosilta 2004-2013 Keskimääräiset tilastoidut vuosilta 2008-2017 Keskimääräiset tilastoidut vuosilta 2009-2018
- Metsänhoidon kustannukset Keskimääräiset tilastoidut vuosilta 2004-2013 Keskimääräiset tilastoidut vuosilta 2007-2016 Keskimääräiset tilastoidut vuosilta 2008-2017
- Kasvuntason kalibrointi Metsämaalla puun pohjapinta-alan kasvumallit kalibroitu VMI11-kasvunmittausten perusteella. Ennen kalibrointia kasvunmittaukset indeksikorjattu vastaamaan vuosien 1984-2013 läpimitan kasvun keskitasoa Metsämaalla puun pohjapinta-alan kasvumallit kalibroitu VMI11-kasvunmittausten perusteella. Ennen kalibrointia kasvunmittaukset indeksikorjattu vastaamaan vuosien 1984-2013 läpimitan kasvun keskitasoa Metsämaalla puun pohjapinta-alan kasvumallit kalibroitu VMI11-kasvunmittausten perusteella. Ennen kalibrointia kasvunmittaukset indeksikorjattu vastaamaan vuosien 1984-2013 läpimitan kasvun keskitasoa
- Ilmastonmuutoksen vaikutuksen mallinnus Puuston tilavuuskasvussa huomioitu vuosina 1999-2017 tapahtunut lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden nousun vaikutus MELA-ohjelmistoon sisältyvien Matala ym. (2005) funktioiden avulla. LULUCF-LT2i-skenaariossa tehtiin RCP2.6 ilmastoskenaarion vaikutusarviot Matala ym. (2005) funktioiden avulla Puuston tilavuuskasvussa huomioitu vuosina 1999-2017 tapahtunut lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden nousun vaikutus MELA-ohjelmistoon sisältyvien Matala ym. (2005) funktioiden avulla Puuston tilavuuskasvussa huomioitu vuosina 1999-2017 tapahtunut lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden nousun vaikutus MELA-ohjelmistoon sisältyvien Matala ym. (2005) funktioiden avulla
Puuston hiilivaraston muutos
- Laskentamenetelmät Varastonmuutosmenetelmänä peräkkäisten tilojen eli kokonaisbiomassojen erotuksena olettaen hiiltä 50 % puuston kuiva-aineesta Varastonmuutosmenetelmänä peräkkäisten tilojen eli kokonaisbiomassojen erotuksena olettaen hiiltä 50 % puuston kuiva-aineesta Varastonmuutosmenetelmänä peräkkäisten tilojen eli kokonaisbiomassojen erotuksena olettaen hiiltä 50 % puuston kuiva-aineesta
- Biomassojen laskentatavat Männyn, kuusen ja koivun rinnankorkeusläpimittaan ja pituuteen perustuvat puukohtaiset mallit (Repola 2008, 2009) Männyn, kuusen ja koivun rinnankorkeusläpimittaan ja pituuteen perustuvat puukohtaiset mallit (Repola 2008, 2009) Männyn, kuusen ja koivun rinnankorkeusläpimittaan ja pituuteen perustuvat puukohtaiset mallit (Repola 2008, 2009)
Maaperän kasvihuonekaasutase
- Laskentamenetelmät - Kivennäismaat: hiilivaraston muutos kuolleen orgaanisen aineen hajoamisen ja karikesyötteen erotuksena
- Turvemaat: hiilivaraston muutos kasvupaikan mukaisen turpeen hajoamisen ja karikkeen erotuksena. Metaanin ja dityppioksidin muutos pinta-alaan perustuvien päästökertoimien avulla
- Laskenta Etelä-/Pohjois-Suomi, tulokset koko Suomi
- Kivennäismaat: hiilivaraston muutos kuolleen orgaanisen aineen hajoamisen ja karikesyötteen erotuksena
- Turvemaat: hiilivaraston muutos kasvupaikan mukaisen turpeen hajoamisen ja karikkeen erotuksena. Metaanin ja dityppioksidin muutos pinta-alaan perustuvien päästökertoimien avulla
- Laskenta Etelä-/Pohjois-Suomi, tulokset koko Suomi
- Kivennäismaat: hiilivaraston muutos kuolleen orgaanisen aineen hajoamisen ja karikesyötteen erotuksena
- Turvemaat: hiilivaraston muutos kasvupaikan mukaisen turpeen hajoamisen ja karikkeen erotuksena. Metaanin ja dityppioksidin muutos pinta-alaan perustuvien päästökertoimien avulla
- Laskenta ja tulokset maakunnittain alueellisten tilavuus-, poistuma- ja hakkuukertymätietojen avulla
- Laskentatavat - Kivennäismaat: Yasso07 (Tuomi ym. 2011).
- Turvemaat: Minkkinen ym. (2007)
- Kivennäismaat: Yasso07 (Tuomi ym. 2011).
- Turvemaat: Minkkinen ym. (2007)
- Kivennäismaat: Yasso07 (Tuomi ym. 2011).
- Turvemaat: Minkkinen ym. (2007)

MELA ja metsälaskelmat

Ajankohtaista

27.8.2020 Muuttujien kantohinta-arvo ja bruttokantorahatulo yksik√∂t on muutettu. Kantohinta-arvo esitet√§√§n nyt miljoonina euroina (aiemmin 1000 €) ja bruttokantorahatulo miljoonina euroina / vuosi (aiemmin 1000 €/v).

20.4.2020 VMI12 hakkuumahdollisuusarvioiden kasvihuonekaasutase-muuttujan laskentaa on tarkistettu ja korjatut tiedot on päivitetty MELA Tulospalveluun.

19.2.2020 VMI12 hakkuumahdollisuusarvioiden kasvihuonekaasutase-muuttujan laskentaa tarkistetaan. Muuttuja on väliaikaisesti pois käytöstä MELA Tulospalvelussa.

12.2.2020 Uudet VMI12 -mittaustuloksiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot julkaistu. Tulokset nähtävissä MELA Tulospalvelussa.
Tiedote

  Päivitetty: 12.02.2020/RLem Copyright Luke