MELAMELA2016 ohjelmiston uudet ominaisuudet


Ohjelmiston käyttöopas

MELA2016 ohjelmaversiosta on julkaistu MELA2016 Reference Manual. Käyttöopas on vapaasti saatavana pdf-tiedostona sekä Luonnonvarakeskuksen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus julkaisusarjan että MELA-ohjelmiston sivuilta .


Muutosluettelo 06.02.2017

 • Pohjapinta-alan kasvun kalibrointimalli otettu käyttöön
  Yksittäisen puun pohjapinta-alan kasvumallin mukaista kasvua voidaan korjata kalibrointimallilla, joka on laadittu 11. valtakunnan metsien inventoinnissa (2009-2013) mitatuista koepuista (ks. tarkemmin MELA tulospalvelu: Laatuseloste, laskelmaoletukset). Malli lisää metsämaan puuston kasvua erityisesti ojitetuilla turvemailla sekä Pohjois-Suomen nuorissa kangasmaiden männiköissä ja lehtipuustoissa ja vähentää kasvua hieman Etelä-Suomen kangasmaiden varttuneissa kuusikoissa. Kalibroinnin käyttöä ohjataan parametrin KASVUNKALIBROINTI (GROWTH_CALIBRATION, ks. myös alla) avulla.
 • Metsätietostandardin mukainen metsävaratieto syöttötiedostona
  Suomen metsäkeskuksen metsätietostandardin mukaisten xml-tiedostojen käyttö metsävarojen syöttötiedostoina on otettu käyttöön rsd- ja rsu-formaattien lisäksi. Aineiston syöttöä ohjataan METSAVARATIEDOT parametrilla. Eri syöttöaineistoja (rsd, rsu tai xml) ei saa MELA ajossa käyttää sekaisin.
 • Maanarvojen laskenta kantohinnoin
  Faustmannin kaavan mukaiset maanarvot voidaan laskea myös kantohinnoin. SIMULOINNIN_OHJAUS parametrin 16. argumentti ohjaa valintaa kanto- tai tienvarsihintojen välillä.
 • Muuttuneita parametreja
  • Aiempien MELA versioiden KASVUN_TASOKORJAUS parametrin englanninkielinen nimi on muutettu muotoon GROWTH_LEVEL_CORRECTION, koska aiempi GROWTH_CALIBRATION on otettu muuhun käyttöön (ks. yllä).
  • Parametri H50_KALIBROINTI ei ole enää käytössä.
  • MELA Reference Manualissa kuvatun METSATALOUSYKSIKKO parametrin nimi on ollut virheellisesti MELA-ohjelmissa ja SYMBOL.SYM -tiedostossa METSATALOUS_YKSIKKO. Nimi on nyt korjattu vastaamaan MELA Reference Manualia.
  • Oletushinnat ja kustannukset on päivitetty ja vastaavat nyt vuoden 2013 hintatasoa.
  • Aiemmin käytössä ollut metsälautakuntajako on muutettu noudattamaan vuosien 1998-2013 metsäkeskusjakoa (0-13).

  Päivitetty: 03.02.2017/RLem Copyright Luke