Luokittelujen kuvaukset VMI12


Alaryhmä    Perustuu valtakunnan metsien inventoinnin maastoaineiston kasvupaikan päätyyppi -tunnukseen, joka jakaa metsä-, kitu- ja joutomaat kangasmaiksi tai soiden päätyypeiksi, tarkemmin ks. Valtakunnan metsien ... (2013), Valtakunnan metsien ... (2017).
 • Kangas: kangas
 • Turvemaa: korpi, räme ja avosuo
   
 • Hakkuutapa    MELA-ohjelmistossa käytössä olevat hakkuutavat.
 • Uudistushakkuut: avo-, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuut
 • Kasvatushakkuut: runkoluku- ja pohjapinta-alasuosituksiin perustuvat harvennushakkuut sekä ylispuuhakkuu
   
 • Käytönrajoitus    Perustuu puuntuotannon rajoituksiin, ks. tarkemmin Nuutinen ym. (2007).
 • Puuntuotanto: ensisijaisessa ja rajoitetussa puuntuotannossa oleva metsämaa ja rajoitetussa puuntuotannossa oleva kitumaa
 • Puuntuotannon ulkopuolella: puuntuotannon ulkopuolella (kaikki puuntuotantoon tähtäävät metsätaloustoimenpiteet kielletty) oleva metsä- ja kitumaa
   
 • Läpimittaluokka    Luokitus puukohtaisesti puun rinnankorkeusläpimitan perusteella. Läpimitta tarkemmin, ks. Hirvelä ym.(2017).
 • ≤ 10 cm: < 10,5 cm
 • 11-20 cm: 10,5 ≤ x < 20,5 cm
 • 21-30 cm: 20,5 ≤ x < 30,5 cm
 • ≥ 31 cm: ≥ 30,5 cm
   
 • Omistajaryhmä    Perustuu valtakunnan metsien inventointien hallintotietoihin (Valtakunnan metsien ... 2013, Valtakunnan metsien ... 2017).
 • Yksityiset ja yksityisluonteiset: yksityiset metsänomistajat, yksityiset toiminimet, perikunnat, yhteismetsät, kunnat, seurakunnat, muut yhteisöt (osuuskunnat, kommandiitti- ja asunto-osakeyhtiöt ja säätiöt) sekä jakamaton tai omistaja selvittämättä
 • Muut: osakeyhtiöt (metsäteollisuutta harjoittavat yhtiöt ja muut yhtiöt), yhtiöiden eläkesäätiöt ja valtio (Metsähallitus ja muut valtion virastot)
   
 • Puulaji    Luokitus puukohtaisesti.
 • Mänty: mänty ja muut havupuut paitsi kuusi
 • Kuusi: kuusi
 • Koivu: raudus- ja hieskoivu
 • Muu lehtipuu: lehtipuut paitsi raudus- ja hieskoivu
   
 • VMI-ikäluokka    Perustuu valtakunnan metsien inventoinnin koealakuvion metsikön ikään (ks. Valtakunnan metsien ... 2013, Valtakunnan metsien ... 2017). Metsikön ikä kasvaa laskelmavuosien määrällä ja nollautuu uudistushakkuun yhteydessä.
 • ≤ 20 v: ≤ 20 v
 • 21-40 v: 21 ≤ x ≤ 40 v
 • 41-60 v: 41 ≤ x ≤ 60 v
 • 61-80 v: 61 ≤ x ≤ 80 v
 • 81-100 v: 81 ≤ x ≤ 100 v
 • 101-120 v: 101 ≤ x ≤ 120 v
 • ≥ 121 v: ≥ 121 v