Laskelmien kuvaukset VMI12


Aines- ja energiapuun sisältävät laskelmat:
- NT suurin nettotulo
- SY suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä
- SYH suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä ilman VMI12 perusteista hakkuiden hukkapuun kalibrointia (ks.Laatuseloste Laskelmaoletukset)
- TH toteutunut hakkuukertymä

Kaikissa laskelmissa nettotulot on laskettu tienvarsihinnoin (tukki- ja kuitupuu) ja/tai käyttöpistehinnoin (energiapuu) vähennettynä korjuun ja metsänhoidon kustannuksilla.


NT : Suurin nettotulo

Laskelma tuottaa 5 % tuottovaatimuksella nettotuottojen nykyarvoa maksimoiden suurimman välittömästi hakattavissa olevan aines- ja energiapuun hakkuukertymän. Laskelmassa kaikki metsänkäsittelysuositusten mukaiset hakkuukypsät puustot, jotka eivät täytä kasvatuksen tuottovaatimusta, hakataan ilman toiminnan kestävyys- ja lopputilan puustovaatimuksia. Tämä laskelma määrittää lähiajan suurimman taloudellisesti tehokkaan hakkuumahdollisuuden

SY : Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Suurimman jatkuvasti ylläpidettävän aines- ja energiapuun hakkuukertymän mukainen laskelma määrittää hakkuiden ylärajan silloin, kun metsätalouden taloudellista ja puuntuotannollista kestävyyttä pidetään tavoiteltavana. Suurin jatkuvasti hakattavissa oleva taloudellinen ja puuntuotannollinen kestävyys ajatellaan toteutuvan, kun laskelmakausittaiset nettotulot ja aines- ja energiapuun kokonaishakkuukertymät pysyvät vähintään edellisen laskelmakauden tasolla, tukkipuukertymä säilyy koko laskelma-ajan vähintään ensimmäisen laskelmakauden tasolla, puuston tuottoarvo neljän prosentin korkokannalla laskettuna on laskelma-ajan lopussa vähintään alkuhetken tasolla ja kun nettotulojen nykyarvo maksimoituu em. rajoitteiden vallitessa neljän prosentin korkokannalla. Laskelmassa ei rajoiteta kasvun ja poistuman suhdetta, metsien ikäluokkarakennetta tai uudistushakkuiden määrää eikä puulajeittaista kestävyyttä edellytetä. Energiapuukertymä voi vapaasti koostua rangasta, hakkuutähteestä ja kannoista.

TH : Toteutunut hakkuukertymä

Laskelma kuvaa metsävarojen kehittymistä, jos aines- ja energiapuun hakkuita jatketaan viime vuosien keskimääräisellä tasolla. Laskelmassa maksimoidaan nettotulojen nykyarvoa neljän prosentin korkokannalla siten, että hakkuumäärät vastaavat ainespuun ja energia runkopuun osalta vuosina 2016-2018 maakuntien alueilla keskimäärin toteutuneita puutavaralajeittaisia hakkuukertymiä sekä energiapuun (sis. kotitalouksien polttopuun) osalta maakuntien alueilla vuosina 2016–2018 keskimäärin korjattuja määriä (stat.luke.fi/metsa, haettu 15.8.2019). Ainespuukertymä sisältää markkinahakkuiden tukki- ja kuitukertymän sekä piensahojen sahaaman puun. Energiapuu koostuu metsähakkeesta ja kotitalouksien käyttämästä polttopuusta. Rajoitteille on sallittu ±0,5 % vaihtelu toteutuneeseen kertymä-/käyttötasoon verrattuna. Laskelmassa ei käytetä rajoitteina toteutuneita hakkuupinta-aloja, läpimittaluokkia tai kasvupaikkoja. Jos ainespuun puulajeittaista kokonaiskertymää ei saavutettu toteutuneella puutavaralajijakaumalla tukkipuukertymää joustettiin kunnes kokonaiskertymä toteutui.

SYH : Lisälaskelma, SY ilman hukkapuun kalibrointia

SY laskelman mukainen, mutta hakkuiden hukkapuu määräytyi vain MELA- ohjelmiston sisältämien rungon apteerausmallien (Laasasenaho 1982) perusteella. Laskelman tavoitteena on kuvata hukkapuun lisämallin vaikutuksia hakkuukertymään ja sen kautta muihin puustotunnuksiin. Laskelma mahdollistaa myös vertailun aiempiin MELA ohjelmistolla laskettuihin hakkuumahdollisuusarvioihin.