Kirjallisuus VMI12


Henttonen, H. 2000. Growth variation. In: Mälkönen, E. (ed.). Forest condition in a changing environment - the Finnish case. Kluwer Academic Publishers. Forestry Sciences 65: 25-32.

Hirvelä, H., Härkönen, K., Lempinen, R. and Salminen, O. 2017. MELA2016 Reference Manual. Natural resources and bioeconomy studies 7/2017. 547 p. ISBN 978-952-326-1 (Online). Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-358-1

Hynynen, J., Ojansuu, R., Hökkä, H., Siipilehto, J., Salminen, H. & Haapala, P. 2002. Models for predicting stand development in MELA System. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 835. 116 s.

Ihalainen, A. 2013. Metsähukkapuu ja luonnonpoistuma poistumatilastoissa. Metsätieteen aikakauskirja 3/2013: 609-623. Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6026

Keskimölö, A., Heikkinen, E. & Keränen, K. (toim.). 2007. Pohjois-Suomen metsänkäsittelysuositukset 2007. Metsäkeskus Lappi, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, Metsäkeskus Kainuu. 58 s. ISBN 978-951-98731-2-1.

Koistinen, A., Luiro, J-P. & Vanhatalo, K. (toim.) 2016. Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen, työopas. Tapion julkaisuja.

Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Ahola, A., Heikkinen, J., Henttonen, H.M., Hotanen, J.-P., Nevalainen, S., Pitkänen, J., Strandström, M. & Viiri, H. 2017. Suomen metsät 2009-2013 ja niiden kehitys 1921-2013. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 59/2017. 86 s. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-467-0

Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Heikkinen, J., Henttonen, H. & Pitkänen, J. 2007. Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004-2006 ja metsävarojen kehitys 1996-2006. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007:149-213.

Kuitto, P-J., Keskinen, S., Lindroos, J., Oijala, T., Rajamäki, J., Räsänen, T. & Terävä, J. 1994. Puutavaran koneellinen hakkuu ja metsäkuljetus. Metsätehon tiedotus 410. 38 s. + liitteet.

Laasasenaho, J. 1982. Taper curve and volume functions for pine, spruce and birch. Seloste: Männyn, kuusen ja koivun runkokäyrä- ja tilavuusyhtälöt. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 108. 74 s.

Laasasenaho, J. & Sevola, Y. 1971. Mänty- ja kuusirunkojen puutavarasuhteet ja kantoarvot. Summary: Timber assortment relationships and stumpage value of Scots pine and Norway spruce. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 74(3). 87 s.

Lappi, J. 1992. JLP: A linear programming package for management planning. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 414. 134 s. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:951-40-1218-6

Lehtonen, A., Salminen, O., Kallio, M., Tuomainen, T. ja Sievänen, R. 2016. Skenaariolaskelmiin perustuva puuston ja metsien kasvihuonekaasutaseen kehitys vuoteen 2045. Selvitys maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2016 energia- ja ilmastostrategian valmistelua varten. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2016. 27 s. Saatavillaa http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-326-264-5

Luke 2020a. Luken tilastopalvelut, hakkuukertymä metsäkeskusalueittain [viitattu 10.3.2020]. Saatavilla http://stat.luke.fi/hakkuukertyma-ja-puuston-poistuma/

Luke 2020b. Luken tilastopalvelut, hakkuukertymä omistajaryhmittäin ja maakunnittain [viitattu 10.3.2020]. Saatavilla http://stat.luke.fi/hakkuukertyma-ja-puuston-poistuma/

Marklund, L.G. 1988. Biomassafunktioner för tall, gran och björk i Sverige. Swedish University of Agricultural Sciences. Department of Forest Survey. Report 45. 73p.

Matala, J. 2005. Impacts of climate change on forest growth: a modelling approach with application to management. Dissertationes Forestales 7/2005. University of Joensuu, Faculty of Forestry. https://doi.org/10.14214/df.7

Matala, J., Ojansuu, R., Peltola, H., Sievänen, R. & Kellomäki, S. 2005. Introducing effects of temperature and CO2 elevation on tree growth into a statistical growth and yield model. Ecological Modelling 181(2-3): 173-190.

Mehtätalo, L. 2002. Valtakunnalliset puukohtaiset tukkivähennysmallit männylle, kuuselle, koivuille ja haavalle. Metsätieteen aikakauskirja 4/2002: 575-591.

Metsäalan työehtosopimus 1.6.2010-31.8.2012.

Minkkinen, K, Laine, J, Shurpali, M.J., Mäkiranta P, Alm J, Penttila, T. 2007. Heterotrophic soil respiration in forestry-drained peatlands. Boreal env. res. 12(2):115-126.

Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen, K. 2007. Alueelliset hakkuumahdollisuudet valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella, maastotyöt 2004-2006. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007: 215-248.

Repola, J. 2008. Biomass equations for Birch in Finland. Silva Fennica 42(4): 605-624. The Finnish Society of Forest Science. The Finnish Forest Research Institute. ISSN 0037-5330.

Repola, J. 2009. Biomass equations for Scots pine and Norway spruce in Finland. Silva Fennica 43(4): 625-647. The Finnish Society of Forest Science. The Finnish Forest Research Institute. ISSN 0037-5330.

Rummukainen, A., Alanne, H. & Mikkonen, E. 1995. Wood procurement in the pressure of change - valuation model till year 2010. Acta Forestalia Fennica 248: 1-98. ISBN 951-40-1478-2.

Ruotsalainen, M. 2007. Hyvän metsänhoidon suositukset turvemaille. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio julkaisusarja 26. Metsäkustannus Oy, Helsinki. 51 s. ISBN 978-952-5694-16-1, ISSN 1239-6117.

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu]. ISSN 1799-7984. Helsinki: Tilastokeskus. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/tup.html

Tilastokeskus 2019. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2018. Ympäristö- ja luonnonvarat 2019. 80 s. ISBN 978-952-244-616-9 (pdf). http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yymp_kahup_1990-2018_2019_19740_net_p2.pdf

Tuomi, M., Laiho, R., Repo, A. & Liski, J. 2011. Wood decomposition model for boreal forests. Ecological Modelling 222(3):709-718. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.10.025

Valtakunnan metsien 11. inventointi (VMI11). 2013. Maastotyön ohjeet 2013. Koko Suomi ml. Ahvenanmaa. Metsäntutkimuslaitos. Moniste. 191 s.

Valtakunnan metsien 12. inventointi (VMI12). 2018. Maastotyön ohjeet 2018. Koko Suomi ml. Ahvenanmaa. Luonnonvarakeskus. Moniste. 166 s.

Äijälä, O., Kuusinen, M. & Koistinen, A. (toim.). 2010. Hyvän metsänhoidon suositukset: energiapuun korjuu ja kasvatus. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisusarja 30. 56 s. ISBN 978-952-5694-59-8, ISSN 1239-6117.

Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.). 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja. 180 s. ISBN 978-952-6612-32-4.