Aineistot VMI12


Maastoaineistot

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) koeala-aineisto mittausvuosilta 2014-2018 (Valtakunnan metsien ... 2018) lukuunottamatta Ylä-Lapin (Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien) aluetta, jonka VMI11-aineisto on mittausvuosilta 2012-2013 (Valtakunnan metsien ... 2013).

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Laskelma-aineistot

VMI-aineistoista muodostetut laskelma-aineistot sisälsivät metsä- ja kitumaan koealat lukuunottamatta puuttomia sivukuvioita, yhteensä 57 720 laskentakuviota.

Käsittelyluokat

Metsänkäsittelyn käytönrajoitusten kuvaamiseksi laskentakuviot jaettiin kolmeen käsittelyluokkaan: ensisijaisesti puuntuotannossa, rajoitetussa puuntuotannossa ja puuntuotannon ulkopuolella oleviin. VMI-aineistoa varten selvitettyjen käytönrajoitustietojen lisäksi käytössä oli Metsähallituksen ilmoittamat omiin päätöksiin perustuvat käytönrajoitukset. Käsittelyluokkien hyödyntäminen arvioiden laadinnassa, ks. Laskelmaoletukset/Metsien käsittely- ja kehitysvaihtojen simulointi.

Puuntuotantoon käytettävissä olevaan metsä- ja kitumaahan kuului ensisijaisen ja rajoitetun puuntuotannon alueet.

Puuntuotannon rajoitukset laskenta-aineistossa

Puuntuotannon rajoitukset1) Rajoitettu puuntuotanto Puuntuotannon ulkopuolella
Luonnonsuojelulakiin perustuvat alueet    
Kansallis- ja luonnonpuistot    x
Soiden-, lehtojen- ja vanhojen metsien suojelualueet sekä muut luonnonsuojelualueet    x
Luonnonsuojelulailla suojellut luontotyypit  x  x
Maisemansuojelualueet  x  x
Muut lakiin perustuvat alueet    
Erämaat  x  x
Ulkoilureittialueet ja valtion retkeilyalueet  x  
Muut lakiin perustuvat suojelualueet  x  x
Erityisesti suojeltavan lajin esiintymisalueet ja Natura-alueet  x  x
Omistajan päätökseen perustuvat suojelualueet    
Metsähallituksen suojelumetsät    x
Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun luontokohteet ja muut alueet, joilla puuntuotannon rajoituksia  x  x
Suojametsäalue Metsähallituksen hallinnassa olevalla maalla  x  
Muut suojellut ja rajoitetun käytön alueet  x  x
Metsänjalostus-, tutkimus- ja havaintometsät  x  x
Puolustusvoimien harjoitusalueet  x  x
Virkistysalueet ja muut erikoisalueet  x  x
Määräaikainen yksityinen suojelualue  x  x
Suojeluun varatut alueet    
Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma-alueet    x
Soidensuojelu-, lehtojensuojelu- ja vanhojen metsien suojeluohjelma-alueet    x
Rantojen-, lintuvesien- ja harjujensuojeluohjelma-alueet  x  x
Muut suojeluohjelma-alueet ja valtioneuvoston periaatepäätöksellä suojeluun varatut muut kuin suojeluohjelmien alueet    x
Kaava-alueet    
Maakunta-, seutu-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaava-alueet  x  x
Muut alueet    
Muut Metsähallituksen ilmoittamat omiin päätöksiin perustuvat käytönrajoitukset  x  x
Muut arvot, jotka vaikuttavat metsätalouden harjoittamiseen (metsäluonnon tärkeä elinympäristö, rantametsä, asutuksen välitön läheisyys, maisema-arvot, uhanalaisen tai harvinaisen eliölajin esiintymis- tai pesimisalue sekä muu toimenpiteitä rajoittava syy)  x  
Ahvenanmaalla metsätalousalueen ulkopuoliset alueet    x
Kitumaa  x  
1) Muuttujien ja luokitusten täydelliset selitykset, ks. Valtakunnan metsien ... (2013) ja Valtakunnan metsien ... (2018)

VMI-aineistosta (pääosin mittausvuodet 2014-2018) muodostetun laskelma-aineiston mukaiset käsittelyluokkien pinta-alat ja puuston tilavuudet koko Suomessa.

Käsittelyluokka Pinta-ala
milj. ha
Osuus
%
  Metsämaa Kitumaa Yhteeensä  
Ensisijaisesti puuntuotanto 17,3 - * 17,3 75,8
Rajoitettu puuntuotanto 1,2 1,4 2,5 11,1
Puuntuotannon ulkopuolella 1,8 1,2 3,0 13,2
Yhteensä 20,3 2,5 22,8 100,0
 
  Tilavuus
milj. m3
 
Ensisijaisesti puuntuotanto 2 039 - * 2 039 82,4
Rajoitettu puuntuotanto 151 34 185 7,5
Puuntuotannon ulkopuolella 220 32 252 10,2
Yhteensä 2 409 66 2 475 100,0
* Kitumaat ovat joko rajoitetussa
puuntuotannossa tai puutuotannon ulkopuolella.Kitumailla ei tehty hakkuita